-  0 ចំនួនទំនិញ /ITEM(S) IN CART
ទំព័រដើម How to buy online

How to buy online


វិធីទិញទំនិញតាម​ អនឡាញ


1. ចូល រឺ បង្កើតគណនីថ្មី​​​​​​​​​​​ / Login or Registration 

2. ជ្រើសរើសផលិតផលដែលអ្នកចង់ទិញ " ដាក់ចូលកន្ត្រក​ទំនិញ "  / Choose products that you want to buy " Add to cart " 3. " យល់ព្រមទិញ ​" ផលិតផលដែលនៅក្នុុុងកន្ត្រកទំនិញ / " Check out "  products in your shopping cart

 

4. ពិនិត្យព័ត៌មានចុងក្រោយហើយចុច​​​​ " ទិញ " / Check buying information then click " Buy Now "5. ការទិញរួចរាល់ Buying Complete@Copyright 2019, A-Y Collection. All rights reserved.
# 138E0, 140E0,  St.13, Sangkat Phsa Kandal I, Khan Duan Penh, Phnom Penh, Cambodia. E-mail: [email protected] HP: (+855) 61/ 69/ 92/ 93/ 978/ 311138